نقره ۹۲۵ عیار

« Back to Glossary Index

نقره ۹۲۵ عیار در واقع درصد فلز نقره استفاده شده در جواهرات را نشان میدهد به این معنی که ۹۲/۵% از فلز استفاده شده در جواهر مورد نظر نقره کار شده است و ۷/۵% درصد آن از سایر فلزات تشکیل شده پس به اختصار عدد ۹۲۵ را در داخل حلقه یا پشت جواهرات نقره حک میکنند.

سبد خرید